ExpertOption platformasynda düşündirilen dürli diagramma görnüşleri

ExpertOption platformasynda düşündirilen dürli diagramma görnüşleri

Çyzykly diagrammalar

ExpertOption platformasynda düşündirilen dürli diagramma görnüşleri
Çyzykly, meýdan diagrammasy

Bahalaryň hereketi çyzyk hökmünde görkezilip bilner. Sebit we çyzykly diagrammalar munuň üçin siziň ygtyýaryňyzda. Japaneseöne köplenç Japaneseapon şemleri diagrammalary görmek we häzirki bazar ýagdaýyny seljermek üçin ulanylýar.

ExpertOption platformasynda düşündirilen dürli diagramma görnüşleri
Candapon şemleriniň diagrammasy

Japaneseapon şemleri

Şemdeler belli bir wagt üçin bahalaryň üýtgemegi barada maglumatlary öz içine alýar we bedenden we taýakdan durýar.

ExpertOption platformasynda düşündirilen dürli diagramma görnüşleri
Wicks we beden

Jisimleriň araçägi açylyş we ýapylýan bahany görkezýär, bilegiň ýokarky we aşaky araçäkleri bahany iň ýokary we iň pes görkezýär.

ExpertOption platformasynda düşündirilen dürli diagramma görnüşleri
Şemde bahanyň maglumatlary

Aktiwiň bahasy şemden ýaşyl öwüsýäninden ýokary bolsa. Bahasy arzanlasa, şem ýakasy gyzarýar. Bäş minutlyk şemde, bu döwürde bahanyň üýtgemegi barada maglumat bar. Şeýle hem şol bir maglumatlary öz içine alýan, ýöne başga bir masştabda 5 minutlyk döwür diýip göz öňüne getirip bilersiňiz.

ExpertOption platformasynda düşündirilen dürli diagramma görnüşleri
5 minutlyk şemde 5 bir minutlyk döwürdäki maglumatlar bar

Çyzgy diagrammasy

ExpertOption platformasynda düşündirilen dürli diagramma görnüşleri
Barlar şemlere meňzeýär

Barlar şol bir prinsipde düzülendir. Olar dik çyzyklardan we çep we saga iki sany gysga perpendikulýar. Perpendikulýar çyzyklar açylyş we ýapylýan bahalary görkezýär, dik çyzyklar bahanyň iň pes we iň ýokarydygyny görkezýär.

ExpertOption platformasynda düşündirilen dürli diagramma görnüşleri
Çyzgydaky bahalar

Näme üçin şem ýakmak iň meşhur?

Candapon şemleri hünärmen söwdagärleriň arasynda meşhurdyr. Şem çyzgysynyň bahasy, batyrgaý ulanmakda we olar bilen maglumat çuňlugynda. Söwdagärler diňe bir keşbi däl, eýsem doly görkezijili analitiki guraly alýarlar, onsuz görkezijileriň köpüsi mümkin däl.

Size ýakymly söwda tejribesini arzuw edýäris.

Thank you for rating.
JOGAP BER. .N Jogap ber
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!
Teswir ýazyň
Adyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Dogry e-poçta salgysyny ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
Teswiriňizi ýazmagyňyzy haýyş edýäris!
G-recaptcha meýdany talap edilýär!